คณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษา)
Bachelor of Arts (Community Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ชุมชนศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Community Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Chinese)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
Bachelor of Arts (Applied Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Applied Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
Bachelor of Arts (Aviation Industry and Hospitality Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Aviation Industry and Hospitality Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Doctor of Philosophy (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Human and Social Development)
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
Master of Arts (Teaching English as an International Language)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Teaching English as an International Language)
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Master of Arts (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Human and Social Development)
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
Master of Arts (Thai and Applied Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai and Applied Thai)