คณะแพทยศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) M.D.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physical Therapy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
Bachelor of Science (Radiological Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (รังสีเทคนิค)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Radiological Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร