คณะเทคนิคการแพทย์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร