คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Nursing Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Nursing Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
Master of Nursing Science (Nursing Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Nursing Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
Master of Nursing Science (Midwifery)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การผดุงครรภ์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Midwifery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Pediatric Nursing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Community Nurse Practitioner)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร