วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง)
Bachelor of Engineering (Rubber Engineering and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Rubber Engineering and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร