วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
Bachelor of Science (Creative Media and Digital Technologies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Creative Media and Digital Technologies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร