คณะการบริการและการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ)
Bachelor of Business Administration (Hospitality Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Hospitality Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)
Bachelor of Business Administration (Service Innovation Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Service Innovation Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว)
Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. (Hospitality and Tourism Management)
อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร