คณะวิเทศศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
Bachelor of Arts (International Business: China) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Doctor of Philosophy (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Human and Social Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Master of Arts (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Human and Social Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
Master of Arts (Thai and Applied Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai and Applied Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา)
Master of Arts (Applied English Language Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Applied English Language Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ