คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Geoinformatics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Technology and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Technology and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
Bachelor of Science (Marine Science and Coastal Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Marine Science and Coastal Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร