คณะวิทยาการสื่อสาร

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology for Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology for Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
Bachelor of Arts (Media Design Innovation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Media Design Innovation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร