คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Applied Arts Design)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion and Costume Design)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย)
อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Fashion and Costume Design)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทัศนศิลป์
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ทัศนศิลป์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Visual Arts)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ