คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ