คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Applied Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Chemistry-Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Industrial Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)
Bachelor of Science (Fishery Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Fishery Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
Bachelor of Science (Rubber Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Rubber Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Nutrition and Dietetics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Science (Food Science and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Doctor of Philosophy (Polymer Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
Doctor of Philosophy (Research Methodology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Research Methodology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
Master of Science (Applied Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เคมีประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
Master of Science (Food Science and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Food Science and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
Master of Science (Research Methodology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Research Methodology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Master of Science (Polymer Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Polymer Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Master of Science (Applied Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
Master of Science (Applied Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีววิทยาประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Master of Science (Applied Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
Master of Science (Fishery Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Fishery Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ