โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรประมง)
Bachelor of Science (Fishery Resources)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท. บ.(ทรัพยากรประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Fishery Resources)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร