วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
Bachelor of Arts (English for Business Communication)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English for Business Communication)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication )
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Chinese for Business Communication )
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร