คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา)
Bachelor of Science (Rubber Industrial Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Rubber Industrial Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Chemistry for Industry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry for Industry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
Bachelor of Science (Environment for Sustainability)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environment for Sustainability)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Occupational Health and Safety)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
Bachelor of Science (Engineering Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Engineering Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร