คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม
ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร