คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ)
Bachelor of Science (Packaging and Material Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Packaging and Material Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)
Bachelor of Science (Food Industrial Technology and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Industrial Technology and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ