โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

ปีการศึกษา 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
Doctor of Philosophy (Data Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Data Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
Master of Science (Data Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการข้อมูล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Data Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ