คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Dental Surgery
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ท.บ. (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
อักษรย่อปริญญา (English) D.D.S. (Doctor of Dental Surgery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
Doctor of Philosophy (Oral Health Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Oral Health Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
Master of Science (Oral Health Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Oral Health Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
Master of Science (Oral Cell Biology and Biomaterials Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Oral Cell Biology and Biomaterials Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
Higher Graduate Diploma in Clinical Science
(Oral and Maxillofacial Surgery)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad. Dip in Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)
Graduate Diploma Program in Clinical Science (Dentistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Grad.Dip.in Clin.Sc.(Dentistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ