คณะเศรษฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Agribusiness Economics and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร)
Master of Business Administration (Agribusiness Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. (Agribusiness Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ