คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
Doctor of Philosophy (Sustainable Energy Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Sustainable Energy Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
Doctor of Philosophy (Marine and Coastal Resources Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Marine and Coastal Resources Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Environmental Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
Master of Science (Sustainable Energy Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Sustainable Energy Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
Master of Science (Marine and Coastal Resources Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Marine and Coastal Resources Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน)
Master of Science (Community Ecotourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Community Ecotourism Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ