คณะวิทยาการจัดการ

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
Doctor of Philosophy (Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.ม
อักษรย่อปริญญา (English) M.Acc.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) M.P.A
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ