คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
อักษรย่อปริญญา (English) LL.B. (Bachelor of Laws)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ