คณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
Bachelor of Arts (Aviation Industry and Hospitality Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Aviation Industry and Hospitality Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
Bachelor of Arts (Community Studies for Sustainable Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Community Studies for Sustainable Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Chinese)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
Bachelor of Arts (Applied Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Applied Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Doctor of Philosophy (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Human and Social Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Master of Arts (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Human and Social Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
Master of Arts (Thai and Applied Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai and Applied Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา)
Master of Arts (Applied English Language Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Applied English Language Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ