คณะแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) M.D.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physical Therapy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
Bachelor of Science (Radiological Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (รังสีเทคนิค)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Radiological Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biomedical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
Doctor of Philosophy (Epidemiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ระบาดวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Epidemiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
Doctor of Philosophy (Health Sciences and Clinical Research)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Health Sciences and Clinical Research)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Doctor of Philosophy (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Master of science (Biomedical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biomedical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
Master of science (Epidemiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ระบาดวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Epidemiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
Master of science (Health Sciences and Clinical Research)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health Sciences and Clinical Research)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Master of science (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวเวชศาสตร์)
Master of science (Occupational Medicine)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Occupational Medicine)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ