คณะเทคนิคการแพทย์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ