คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Nursing Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Nursing Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
Master of Nursing Science (Midwifery)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การผดุงครรภ์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Midwifery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
Master of Nursing Science (Nursing Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Nursing Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ