สถาบันนโยบายสาธารณะ

ปีการศึกษา 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
Master of Science (Health System Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health System Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ