คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Chemistry-Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Applied Chemistry-Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (จุลชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Biotechnology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
Bachelor of Science (Materials Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Materials Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Computer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Bachelor of Science (Polymer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Polymer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สถิติ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Statistics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ชื่อปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Technology (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Tech. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
Doctor of Philosophy (Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Doctor of Philosophy (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
Doctor of Philosophy (Biochemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีวเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biochemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
Doctor of Philosophy (Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
Doctor of Philosophy (Molecular Biotechnology and Bioinformatics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Molecular Biotechnology and Bioinformatics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Geophysics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ธรณีฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Geophysics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Doctor of Philosophy (Computer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Computer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
Doctor of Philosophy (Physiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (สรีรวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Physiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Doctor of Philosophy (Polymer Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
Master of Science (Anatomy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Anatomy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Master of Science (Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (คณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Master of Science (Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Master of Science (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
Master of Science (Biochemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีวเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biochemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
Master of Science (Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
Master of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Molecular Biotechnology and Bioinformatics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
Master of Science (Geophysics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Geophysics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
Master of Science (Forensic Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Forensic Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
Master of Science (Pharmacology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เภสัชวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Pharmacology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
Master of Science (Materials Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Materials Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Master of Science (Computer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Computer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
Master of Science (Science for Industry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Science for Industry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Master of Science (Polymer Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Polymer Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Master of Science (Applied Statistics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (สถิติประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Statistics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)
Master of Science (Physiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (สรีรวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Physiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ