คณะการแพทย์แผนไทย

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
อักษรย่อปริญญา (English) B.TM. (Bachelor of Thai Traditional Medicine)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Thai Traditional Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.ด
อักษรย่อปริญญา (English) D.TM.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
Master of Thai Traditional Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) M.TM.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ