คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สพ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) D.V.M
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ