วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
Bachelor of Engineering (Digital Engineering) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Digital Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Science (Digital Business) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Digital Business)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (การคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Computing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
Master of Arts (Computing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Computing)
อยู่ระหว่างดำเนินการ