คณะวิเทศศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
Bachelor of Arts (International Business: China) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติศึกษา)
Bachelor of Arts (International Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (นานาชาติศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
Master of Arts (Chinese Language and Culture)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Chinese Language and Culture)
อยู่ระหว่างดำเนินการ