คณะวิทยาการสื่อสาร

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
Bachelor of Science (Computer and Informatics for Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology for Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
Bachelor of Arts (Media Design Innovation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Media Design Innovation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ