คณะศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
Bachelor of Science in Education
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาเคมี
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาฟิสิกส์
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาชีววิทยา
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts in Education (English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts in Education (Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
Bachelor of Education (Elementary Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Elementary Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
Bachelor of Education (Art Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Art Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (พลศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Physical Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
Bachelor of Education (Health Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (สุขศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Health Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)
Bachelor of Education (Information Technology and Educational Evaluation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Information Technology and Educational Evaluation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
Bachelor of Science (Psychology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (จิตวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Psychology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Bachelor of Education (Educational Technology and Communications)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Educational Technology and Communications)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Education (Educational Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ed.D. (Educational Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
Master of Education (Educational Research and Evaluation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Research and Evaluation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and Communications)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Technology and Communications)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Curriculum and Instruction)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
Master of Education (Teaching Science and Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Teaching Science and Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
Master of Education (Education for Sustainable Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Education for Sustainable Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)
Master of Arts (Psychology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จิตวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Psychology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ