คณะวิทยาการอิสลาม

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
ชื่อปริญญา Bachelor of Business Administration (Islamic Business Innovation)
Bachelor of Arts (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Islamic Business Innovation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Teaching Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Bachelor of Arts (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Bachelor of Arts (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)
Bachelor of Arts (Islamic Law)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Law)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Doctor of Philosophy (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Islamic Studies)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Master of Arts (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Islamic Studies)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
Master of Arts (Islamic Educational Administration and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Islamic Educational Administration and Management)
อยู่ระหว่างดำเนินการ