โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรประมง)
Bachelor of Science (Fishery Resources)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท. บ.(ทรัพยากรประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Fishery Resources)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง)
Doctor of Philosophy (Aquaculture and Fishery Resources)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Aquaculture and Fishery Resources)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง)
Master of Science (Aquaculture and Fishery Resources)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Aquaculture and Fishery Resources)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
Master of Science ( Agricultural Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Agricultural Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ