วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
Bachelor of Arts (English for Business Communication)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English for Business Communication)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication )
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Chinese for Business Communication )
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ