คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Business Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism Business Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Business Economics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
Bachelor of Public Administration (Public Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A. (Public Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ