คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
Bachelor of Public Administration (Public Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A. (Public Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Business)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Digital Business)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Information and Digital Technology Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Information and Digital Technology Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
Bachelor of Business Administration (Finance, Insurance and Risk Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Finance, Insurance and Risk Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Marketing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Business English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดงและการจัดการ)
Bachelor of Arts (Performing Arts and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศิลปะการแสดงและการจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Performing Arts and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ