คณะศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
Bachelor of Education (Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
Bachelor of Science in Education
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
Bachelor of Arts in Education
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลทางการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลทางการศึกษา)
Bachelor of Education (Information Technology and Educational Evaluation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลทางการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Information Technology and Educational Evaluation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก)
Bachelor of Science (Clinical Psychology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Clinical Psychology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Education (Educational Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ed.D. (Educational Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมิน)
Master of Education (Research and Evaluation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การวิจัยและประเมิน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Research and Evaluation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้)
Master of Education (Technology and Innovation for Learning)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Technology and Innovation for Learning)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Curriculum and Instruction)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)
Master of Arts (Psychology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จิตวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Psychology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ