คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Occupational Health and Safety)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ)
Bachelor of Science (Material Technology and Industrial Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Material Technology and Industrial Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Chemistry for Industry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry for Industry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
Bachelor of Science (Environment for Sustainability)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environment for Sustainability)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
Bachelor of Science (Engineering Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Engineering Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
Doctor of Philosophy (Rubber Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Rubber Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
Master of Science (Rubber Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Rubber Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
Master of Science (Applied Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศวท.ม. (เคมีประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ)
Master of Science (Applied Mathematics and Computing Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Mathematics and Computing Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ