คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) Bachelor of Architecture (Architecture) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ปริญญาตรี)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Commerce and Management) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) Bachelor of Accountancy (Accounting Information Systems) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. (Accounting Information Systems) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) […]

คณะวิทยาการสื่อสาร (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาการสื่อสาร (Faculty of Communication Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (นานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) Master of Science (Informatics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Informatics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ คณะวิทยาการสื่อสาร อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาการอิสลาม (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาการอิสลาม (Faculty of Islamic Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Doctor of Philosophy (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) Master of Education (Islamic Educational Administration and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Islamic Educational Administration […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Bachelor of Science (Applied Mathematics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Applied Mathematics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา) Bachelor of Science (Chemistry-Biology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม […]

1 2 3 11