สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (บัณฑิตศึกษา)

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (The Marine and Coastal Resources Institute) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Doctor of Philosophy (Marine and Coastal Resources Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Marine and Coastal Resources Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Master of Science (Marine and Coastal Resources Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

สถาบันสันติศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

สถาบันสันติศึกษา (Institute for Peace Studies) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) Master of Arts (Conflict and Peace Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Conflict and Peace Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ปริญญาตรี)

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (International College Hatyai Campus) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย) Bachelor of Science (Digital Media) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ดิจิทัลมีเดีย) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Digital Media) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร) Master of Arts (Agribusiness Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Agribusiness Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) Bachelor of Economics (Agricultural Economics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Agricultural Economics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ♦ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   […]

1 2 3 6