คณะวิทยาการสื่อสาร (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาการสื่อสาร (Faculty of Communication Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (นานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) Master of Science (Informatics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Informatics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ คณะวิทยาการสื่อสาร อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาการอิสลาม (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาการอิสลาม (Faculty of Islamic Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Doctor of Philosophy (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) Master of Education (Islamic Educational Administration and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Islamic Educational Administration […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Bachelor of Science (Applied Mathematics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Applied Mathematics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา) Bachelor of Science (Chemistry-Biology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม […]

คณะวิทยาการอิสลาม (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาการอิสลาม (Faculty of Islamic Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Bachelor of Arts (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Bachelor of Arts (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร […]

คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

1 2 3