คณะรัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ร.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครอง แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แขนงวิชานโยบายสาธารณะ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Fine and Applied Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาการสื่อสาร (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาการสื่อสาร (Faculty of Communication Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต Bachelor of Communication Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Bachelor of Science (Information and Communication Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) Doctor of Philosophy (Polymer Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย) Doctor of Philosophy (Research Methodology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Research Methodology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) Doctor of Philosophy (Thai) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ภาษาไทย) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Thai) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) Master of Arts (Thai) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ชื่อปริญญา […]

1 2 3