คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) Bachelor of Architecture (Architecture) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ปริญญาตรี)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Commerce and Management) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) Bachelor of Accountancy (Accounting Information Systems) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. (Accounting Information Systems) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) […]