คณะการแพทย์แผนไทย (บัณฑิตศึกษา)

คณะการแพทย์แผนไทย (Faculty of Traditional Thai Medicine) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต Doctor of Thai Traditional Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.ด อักษรย่อปริญญา (English) D.TM. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต Master of Thai Traditional Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.ม. อักษรย่อปริญญา (English) M.TM. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต ♦ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะเภสัชศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmaceutical Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Care) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Pharmaceutical Care) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต […]

คณะเภสัชศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmaceutical Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Pharmaceutical Care) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ) Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ) อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Industrial Pharmacy) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต […]

คณะแพทยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biomedical Sciences) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) Doctor of Philosophy (Epidemiology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ระบาดวิทยา) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Epidemiology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชื่อปริญญา […]

คณะแพทยศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) M.D. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (กายภาพบำบัด) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physical Therapy) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) Bachelor of Science (Radiological […]

1 8 9 10 11