คณะพยาบาลศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) Doctor of Philosophy (Nursing Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Nursing Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต Master of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต Master of Nursing […]

คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) Doctor of Philosophy (Oral Health Sciences) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Oral Health Sciences) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) Master of Science (Oral Health Sciences) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Oral Health Sciences) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Dental Surgery อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ท.บ. อักษรย่อปริญญา (English) D.D.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชื่อปริญญา วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) Bachelor of Science (Medical Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   […]

1 9 10 11